achtergrond kantoorDorgelo Aanbod 2Dorgelo Aanbod 3Dorgelo Aanbod 1

WAARVOOR KUNT U BIJ MIJ TERECHT?

betaalbare diensten voor alle complexe medezeggenschapssituaties

Wilt u écht het beste halen uit uzelf en uw organisatie?

Wilt u uw functioneren verbeteren en bent u lid van een:

 • OR (Ondernemingsraad)
 • PvT (Personeelsvertegenwoordiging)
 • VAR (Verpleegkundige, Verzorgende Advies Raad) in zorgorganisaties
 • MR (Medezeggenschapsraad) van basisscholen

Dan is DORGELO er voor u!
medezeggenschap

Opleiding geeft kennis, inzicht en handvatten over hoe en waar je mogelijkheden liggen.

Dit kan op allerlei vlakken:

 • Wetgeving: van wetgeving naar de praktijk van alle dag: uw omgang en meerwaarde;
 • Uw orgaan: van interne naar externe samenwerking met uw achterban en bestuurder;
 • Sociaal Beleid: van HRM naar ARBO en ziekteverzuim;
 • Arbeidsrecht: van aannamebeleid naar ontslag via UWV of kantonrechter;
 • Organisatie ontwikkeling: van reorganisatie of fusie naar sourcing en dan?

Daarbij gaat de scholing naast de inhoud in op uw rol als medezeggenschapper en waar u voor staat. De inhoud wordt op afwisselende wijze eigen gemaakt, zodat al uw leerstijlen worden aangesproken.

Scholing is maatwerk, uitgaande van uw specifieke situatie en ervaring. Bent u beginnend of ervaren: Dorgelo houdt rekening met uw leerwensen en – behoeften

De trainingen van Betty Dorgelo staan in het teken van een “down to earth” benadering. Praktisch, inspelend op de leerwensen, afwisselend en op maat gemaakt.

Heeft u het gevoel achter de feiten aan te lopen?

Wilt u inzicht en advies waarmee u concreet aan de slag kunt? U heeft hulp nodig om uw specialistische vragen te beantwoorden of krijgt u een adviesaanvraag waarmee u met uw handen in het haar zit? Door mij te benaderen als adviseur krijgt u inhoud, strategie en nazorg in een!

advies en ondersteuning

Uw doel en resultaat: Een duidelijk advies van de OR of PvT over onderwerpen met betrekking tot:

 • HRM beleid
 • ARBO beleid
 • Arbeidsrecht, flexibiliteit en ontslag
 • Organisatieontwikkelingen, zoals fusies, samenwerking, afstoting en Sociaal Plan

Uw rol wordt helder; u weet wat u aan wie kan vragen, u stelt toetsingscriteria op en neemt de zorgpunten vanuit de achterban mee in uw advies of instemming.

Mogelijkheden: gedurende een langere periode met een strippenkaart of, indien dat voor u beter uitkomt, middels een uurtarief.

Dit kan door een aanvraag door te lezen + advies te schrijven en/of presentatie dan wel begeleiding in strategische keuzes en besluitvorming. De organisatie ontvangt een gedegen OR advies, waar uw bestuurder wat aan heeft!

Sturing on the job nodig?

Als ambtelijk secretaris krijgt de OR/PVT ondersteuning op maat! Afwisselend op inhoud, processen maar altijd met respect voor de cultuur van de organisatie en de mensen die er werken.

Visie op Ambtelijk Secretariswerk

Bij de AS werkzaamheden bestaat mijn meerwaarde, naast het notuleren van vergaderingen en het schrijven van concept brieven, ook uit mijn uitgebreide kennis en ervaringen op verschillende beleidterreinen binnen en buiten de OR.

Ik kan u strategisch begeleiden en adviseren op keuzes, die u moet maken. Die benader ik vanuit mijn adviseursrol als AS, dus voor- en nadelen inventariseren met een klant tot aan de standpuntbepaling.

U blijft daarbij aan het roer en besluit zelf. Niet de AS!

Een AS is in mijn visie ondersteunend aan de OR en bezit het vermogen om leerprocessen te ondersteunen in de OR.

Ook voor nieuwe vormen van Medezeggenschap kan DORGELO een spil zijn.

Afhankelijk van de leerbehoefte bied ik ondersteuning en coaching op diverse terreinen:

 • Het verstevigen van de relatie tussen de bestuurder en OR, en tussen de OR en de medewerkers, door een toename van OR-activiteiten richting de achterban én constructief overleg met de bestuurder
 • Ondersteuning bij het opzetten van het OR-secretariaat (begeleiding, feedback, prioriteren van binnengekomen post, het opzetten van een archief, taken als secretaris eigen maken).
 • Het ondersteunen en coachen van de huidige secretaris d.m.v. feedback.
 • Het begeleiden van de OR-leden bij de voorbereiding en uitvoering van OR- en OV-vergaderingen m.b.t. de noodzakelijke vaardigheden als: vragen stellen, beargumenteren, het lezen van notities, vergadertechnieken en het onderhandelen en verwoorden van standpunten.
 • Feedback geven op de vergaderwijze van de OR, waarbij o.a. tijdsbewaking, voorzitterschap, taakverdeling en besluitvormingsprocedures aspecten zijn om van een startende naar een volwassen OR te groeien.

Wilt u meer tevreden, langdurige klanten? Is er een gebrek aan gemotiveerd personeel?

Medewerkers beïnvloeden uw klanten doordat ze enthousiast en gemotiveerd zijn. Zij stralen dat uit. Daardoor krijgt u tevreden, langdurige klanten. Hoe houdt u hen gemotiveerd?

Geef ze inspraak! Inspraak betekent dat ze meedenken, meepraten en meebeslissen. Maar u blijft degene die uiteindelijk besluit. Binnen uw personeelsvisie en uw raamwerk zijn er vast nog punten op de ‘i’ te zetten. In de media hoort u niet de succesverhalen van goede medezeggenschap in organisaties. Echter, ze zijn er wel, alleen hoort u ze niet!

Medezeggenschap kan u geld opleveren!

verbetering

Staat u niet op één lijn met uw OR/PvT? Stop het gemopper over uw medezeggenschapsorgaan en ga het gesprek aan. Ik help u daar graag mee.

U overweegt een OR of PvT op te starten. Of wilt u uw samenwerking verbeteren en betere advies/instemmingaanvragen schrijven? Dan bent u bij mij aan het goede adres!

Heeft u een persoonlijke coach nodig?

Bij coaching kan afhankelijk van de vraag, een begeleidingstraject worden afgesproken. Allereerst vindt er een inventarisatie plaats van de situatie, d.m.v. individuele en/of gezamenlijke gesprekken. Alle partijen worden begeleid met behulp van een gedegen analyse tot een gezamenlijk gedragen verbetervoorstel “hoe verder te gaan”.

Tevens is er de mogelijkheid om mij uit te nodigen voor het bijwonen van een vergadering, waarna ik u kan adviseren en coachen. Samen halen we het beste uit uzelf en uw mogelijkheden!

Eerste adviesgesprek: Kennismaking inventarisatie leerwensen  +  uitwerking conceptleerdoelen  prijsopgave.

© 2014 Dorgelo Training & Advies - Website gerealiseerd door: BRISQ Art & Design